Joy             cakes &dinners

Algemene voorwaarden

ALGEMEEN

Onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op iedere uitgebrachte offerte en/of gesloten overeenkomst door:

 “Joy cake's and dinners”, hierna genoemd: Opdrachtnemer

en wederpartij, hierna genoemd Opdrachtgever.

In de algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

Opdrachtgever:  de partij die de Opdracht geeft;

Opdrachtnemer:  de partij die de Opdracht uitvoert;

Werkdagen:   alle dagen met uitzondering van zondagen, maandagen.

* Deze voorwaarden zijn tevens geschreven voor medewerkers en directie van Opdrachtnemer.

* De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van een wederpartij worden uitdrukkelijk van de hand gewezen.

* Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde, volledig van toepassing. Opdrachtnemer en -gever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

* Bij het aangaan van een Overeenkomst worden de voorwaarden als gelezen en geaccepteerd beschouwd.

 

1 - OFFERTES

1.1 - Alle offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, gelden als een vrijblijvend aanbod dat ook na  aanvaarding kan worden herroepen. Indien deze herroeping niet binnen 6 werkdagen na de aanvaarding geschiedt, is de overeenkomst tot stand gekomen.

 

2 – TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

2.1 - De Overeenkomst wordt gevormd door deze algemene voorwaarden tezamen met de opdrachtbevestiging en komt tot stand op het moment dat de opdrachtbevestiging door Opdrachtnemer digitaal retour is  ontvangen en/of de door Opdrachtnemer en Opdrachtgever ondertekende opdrachtbevestiging door  Opdrachtnemer retour is ontvangen. Zolang de opdrachtbevestiging niet retour is ontvangen, behoudt Opdrachtnemer zich het recht voor haar (personeels-)capaciteit elders in te zetten. De opdrachtbevestiging is  gebaseerd op de ten tijde daarvan door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer verstrekte informatie. De   opdrachtbevestiging wordt geacht de Overeenkomst juist en volledig weer te geven.

2.2 - De Overeenkomst komt in de plaats van, en vervangt, alle eerdere voorstellen, correspondentie, afspraken  of andere communicatie, schriftelijk dan wel mondeling gedaan.

2.3 - De Overeenkomst wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de inhoud, aard of strekking van de  verleende opdracht voortvloeit dat deze voor een bepaalde tijd is aangegaan.

2.4 - Elke tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer gesloten Overeenkomst is voor beide partijen volledig  bindend, tenzij Opdrachtnemer Opdrachtgever binnen 12 dagen na totstandkoming van de Overeenkomst gemotiveerd schriftelijk bericht dat hij de overeenkomst ontbindt.

 

3 - MEDEWERKING DOOR DE OPDRACHTGEVER

3.1 - Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat alle gegevens en bescheiden, welke Opdrachtnemer overeenkomstig zijn oordeel nodig heeft voor het correct en tijdig uitvoeren van de verleende Opdracht, tijdig  en in de door Opdrachtnemer gewenste vorm en wijze aan Opdrachtnemer ter beschikking worden gesteld.

3.2 - Opdrachtgever dient er voor zorg te dragen dat Opdrachtnemer onverwijld wordt geïnformeerd over feiten en omstandigheden die in verband met de correcte uitvoering van de Opdracht van belang kunnen zijn.

3.3 - Tenzij uit de aard van de Opdracht anders voortvloeit, is Opdrachtgever verantwoordelijk voor de   juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de aan Opdrachtnemer ter beschikking gestelde gegevens en bescheiden, ook indien deze via of van derden afkomstig zijn.

3.4 - De uit de vertraging in de uitvoering van de Opdracht voort vloeiende extra kosten en extra honoraria, ontstaan door het niet, niet tijdig of niet behoorlijk ter beschikking stellen van de verzochte gegevens,  bescheiden en faciliteiten zijn voor rekening van Opdrachtgever.

 

4 - UITVOERING VAN DE OPDRACHT

4.1 - Alle werkzaamheden die door Opdrachtnemer worden verricht, worden uitgevoerd naar zijn beste inzicht  en vermogen overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap. Ten  aanzien van de beoogde werkzaamheden  is sprake van een inspanningsverbintenis aan de zijde van Opdrachtnemer, tenzij uitdrukkelijk anders is bepaald.

4.2 - Opdrachtnemer houdt ter zake van de Opdracht een werkdossier aan met daarin kopieën van relevante stukken, dat eigendom is van Opdrachtnemer.

 

5 - GEHEIMHOUDING

5.1 - Tenzij enige wetsbepaling, voorschrift of andere (beroeps)regel haar daartoe verplicht, is Opdrachtnemer verplicht tot geheimhouding tegenover derden ten aanzien van vertrouwelijke informatie die is verkregen   van Opdrachtgever. Opdrachtgever kan ter zake ontheffing verlenen.

5.2 - Behoudens schriftelijke toestemming van Opdrachtgever is Opdrachtnemer niet gerechtigd de   vertrouwelijke informatie die aan haar door Opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld aan te wenden tot  een ander doel dan waarvoor zij werd verkregen. Hierop wordt echter een uitzondering gemaakt in het geval Opdrachtnemer voor  zichzelf optreedt in een civiele of strafprocedure waarbij deze informatie van belang kan zijn.

5.3 - Als niet in strijd geacht zijnde met het bepaalde in artikel 5.1 en 5.2, is Opdrachtnemer gerechtigd tot het vermelden in hoofdlijnen van de verrichte werkzaamheden aan (potentiële) klanten van Opdrachtnemer en slechts ter indicatie van de ervaring van Opdrachtnemer.

 

6 - INTELLECTUELE EIGENDOM

6.1 - Opdrachtnemer behoudt zich alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot producten van de geest welke hij gebruikt of heeft gebruikt en/of ontwikkelt en/of heeft ontwikkeld in het kader van de uitvoering van de Opdracht, en ten aanzien waarvan hij de auteursrechten of andere rechten van intellectuele eigendom heeft of geldend kan maken.

 

7 - HONORARIUM

7.1 - Indien na de totstandkoming van de Overeenkomst, doch voordat de Opdracht geheel is uitgevoerd,  tariefbepalende factoren zoals bijvoorbeeld lonen en/of prijzen een wijziging ondergaan, is Opdrachtnemer  gerechtigd het eerder overeengekomen tarief dienovereenkomstig aan te passen.

7.2 - Het honorarium van Opdrachtnemer is exclusief reiskosten en onkosten van Opdrachtnemer.

7.3 - Alle tarieven zijn exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege (kunnen) worden opgelegd.

 

8 – BETALING

8.1 - Bij bevestiging van de offerte dient een eerste aanbetaling te worden gedaan van 10% van het offerte-bedrag. Betalingen dienen binnen 14 dagen na factuurdatum door Opdrachtgever aan Opdrachtnemer te worden voldaan.

8.2 - Bij facturen met een totaalbedrag van meer dan € 500,= wordt twee weken voor aflevering 50 % van het offertebedrag in rekening gebracht. Bij levering wordt dan nog 40% in rekening gebracht.

8.3 - Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.

8.4 - Alle kosten die Opdrachtnemer dient te maken, als gevolg van verzuim van Opdrachtgever, waaronder buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten, komen geheel voor rekening van Opdrachtgever.

Indien Opdrachtnemer na de vervaldatum incassomaatregelen moet nemen is de Opdrachtgever buitengerechtelijke kosten - conform "Rapport Voorwerk II" – verschuldigd.

8.5 - Bezwaren tegen de hoogte van de ingediende facturen, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op.

 

9 - RECLAMES

9.1 - Reclames met betrekking tot de verrichte werkzaamheden en/of het factuurbedrag dienen schriftelijk binnen 15 werkdagen na verzenddatum van de stukken of informatie waarover Opdrachtgever reclameert,   dan wel binnen 15 werkdagen na de ontdekking van het gebrek, indien Opdrachtgever aantoont dat hij het gebrek redelijkerwijs niet eerder kon ontdekken, aan Opdrachtnemer kenbaar te worden gemaakt.

9.2 - Reclames als in het eerste lid bedoeld, schorten de betalingsverplichting van Opdrachtgever niet op. Opdrachtgever is in geen geval gerechtigd op grond van een reclame met betrekking tot een bepaalde dienst betaling uit te stellen of te weigeren van andere geleverde diensten van Opdrachtnemer waarop de reclame geen betrekking heeft.

9.3 - Ingeval van een terecht uitgebrachte reclame heeft Opdrachtgever de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte honorarium, het kosteloos verbeteren of opnieuw verrichten van de afgekeurde werkzaamheden of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de Opdracht tegen restitutie naar evenredigheid van het door Opdrachtgever reeds betaalde honorarium.

 

10 - LEVERINGSTERMIJN

10.1 - Is Opdrachtgever een vooruitbetaling verschuldigd of dient hij voor de uitvoering benodigde informatie en/of materialen ter beschikking te stellen, dan gaat de termijn waarbinnen de werkzaamheden dienen te worden afgerond niet eerder in dan dat de betaling geheel door Opdrachtnemer is ontvangen, respectievelijk de informatie en/of materialen geheel aan haar ter beschikking is/zijn gesteld.

10.2 - Bij annuleringen uiterlijk 2 weken voor levering, worden door Opdrachtnemer geen kosten berekend, tenzij anders overeengekomen.

10.3 - Bij annulering binnen 2 weken voor levering, worden door Opdrachtnemer de daadwerkelijke kosten in rekening gebracht.

10.4 - Bij annulering binnen 3 dagen voor levering wordt 100% van het totaalbedrag in rekening gebracht.

10.5 - Van bovenstaande voorwaarden (10.1-10.4) kan in overleg, ten gunste van Opdrachtgever, worden afgeweken.

 

11. Overmacht:

11.1 - Opdrachtnemer is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van overmacht.

11.2 - Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Opdrachtnemer geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Opdrachtnemer niet in staat is zijn verplichtingen na te komen.

 

12 - OPZEGGING

12.1 - Opdrachtgever en Opdrachtnemer kunnen de Overeenkomst te allen tijde (tussentijds) per aangetekend schrijven opzeggen met inachtneming van een redelijke opzegtermijn, tenzij de redelijkheid en billijkheid zich tegen beëindiging of beëindiging op een dergelijke termijn verzetten.

12.2 - De Overeenkomst mag door ieder der partijen per aangetekend schrijven (tussentijds) worden opgezegd zonder inachtneming van een opzegtermijn in het geval de andere partij niet in staat is om haar schulden te voldoen of indien een curator, bewindvoerder of vereffenaar is benoemd, de andere partij een schuldsanering treft, of om enige andere reden haar activiteiten staakt, of indien de andere partij het ontstaan van een van de bovengenoemde omstandigheden bij de ene partij redelijkerwijs aannemelijk acht, of indien er een situatie is ontstaan die onmiddellijke beëindiging rechtvaardigt in het belang van de opzeggende partij.

12.3 - Bij beëindiging van de Overeenkomst dient ieder der partijen alle in haar bezit zijnde goederen, zaken en documenten die in eigendom toebehoren aan de andere partij onverwijld aan die andere partij ter hand te stellen.

 

13 - AANSPRAKELIJKHEID

13.1 - Opdrachtnemer zal haar werkzaamheden naar beste kunnen verrichten en daarbij de zorgvuldigheid in acht nemen die van Opdrachtnemer kan worden verwacht. Indien een fout wordt gemaakt doordat Opdrachtgever aan Opdrachtnemer onjuiste of onvolledige informatie heeft verstrekt, is Opdrachtnemer voor de daardoor ontstane schade niet aansprakelijk. Indien Opdrachtgever aantoont dat zij schade heeft geleden door een fout van Opdrachtnemer die bij zorgvuldig handelen zou zijn vermeden, is Opdrachtnemer slechts voor directe schade aansprakelijk tot maximaal een bedrag van € 75,-.

13.2 - Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan:

* de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;

* de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Opdrachtnemer aan de Overeenkomst  te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Opdrachtnemer toegerekend kunnen worden;

* redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont  dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden.

13.3 - Opdrachtnemer is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, kosten voortvloeiende uit veroordeling in  proceskosten, rente- en of vertragingsschade, schade als gevolg van het verschaffen van gebrekkige  medewerking en/of informatie van Opdrachtgever, en/of schade wegens door Opdrachtnemer gegeven vrijblijvende inlichtingen of adviezen waarvan de inhoud niet uitdrukkelijk onderdeel van de schriftelijke overeenkomst vormt.

13.4 - De in lid 1 van dit artikel neergelegde aansprakelijkheidsbeperking wordt mede bedongen ten behoeve  van de door Opdrachtnemer voor de uitvoering van de Opdracht ingeschakelde derden.

 

14 - INTERNETGEBRUIK

14.1 - Tijdens de uitvoering van de Opdracht zullen Opdrachtgever en Opdrachtnemer op verzoek van één van hen door middel van elektronische maiI met elkaar kunnen communiceren. Zowel Opdrachtnemer als Opdrachtgever erkennen dat aan het gebruik van elektronische mail risico's kleven zoals - maar niet beperkt tot - vervorming, vertraging en virus. Opdrachtgever en Opdrachtnemer stellen hierbij vast jegens elkaar niet aansprakelijk te zullen zijn voor schade die eventueel voortvloeit bij één of ieder van hen ten gevolge van het gebruik van elektronische mail. Zowel Opdrachtgever als Opdrachtnemer zullen al hetgeen redelijkerwijs van ieder van hen verwacht mag worden doen of nalaten ter voorkoming van het optreden van voornoemde risico's. In het geval van twijfel inzake de juistheid van de door Opdrachtgever of Opdrachtnemer ontvangen mail, is de inhoud van de door de verzender verzonden mail bepalend.

 

15 - TOEPASSELIJK RECHT EN FORUMKEUZE

15.1 - Op alle geschillen is het Nederlands Recht van toepassing. De geschillen zullen worden voorgelegd aan de kantonrechter van het rayon waarin Opdrachtnemer is gevestigd.

 

Telefoon: +31 (6) 81 86 01 99 | Email: info@joycakesanddinners.nl KvK nr: 597 888 60 | BTW nr: NL 1145 38 505 B01 | Bank: NL72 INGB 0688 6729 22

Fotografie: Jan Verburg-fotografie | Webdesign: pierrekelder.nl